اخبار

آگهی فراخوان عمومی جذب سرمایه‌گذار (یک مرحله ای) بازگشایی مسیر امام علی(ع) در قالب شیوه EPCF   [ + | - ]

آگهی فراخوان عمومی جذب سرمایه‌گذار (یک مرحله ای) بازگشایی مسیر امام علی(ع) در قالب شیوه EPCF

شهرداری رشت پیرو مصوبات شورای سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی و تاییدیه شماره 25611 مورخ 24/2/1399 شورای محترم اسلامی شهر،  در نظر دارد پروژه بازگشایی مسیر امام علی(ع) را  در قالب شیوه EPCF  (مهندسی، تدارک، ساخت و تامین مالی) و با شرایط ذیل از طریق فراخوان عمومی به سرمایه‌گذاران واجد شرایط واگذار نماید.


ردیف

موضوع

شرح موضوع

1

موضوع و مشخصات طرح

بازگشایی مسیر امام علی(ع)

2

میزان تقریبی منابع

حدود 415 میلیارد ریال

3

زمانبندی باز پرداخت

اصل سود و تامین منابع مالی بعد از دوره ساخت و تنفس در اقساط 21 ماهه پرداخت خواهد شد

4

تضمین باز پرداخت اصل و سود تسهیلات

ضمانت نامه باز پرداخت اصل و سود تسهیلات مالی طبق مفاد قرارداد و توافق طرفین صادر می شود

5

مدت اعتبار پیشنهاد های فراخوان

سه ماه از تاریخ بازگشایی پیشنهاد قیمت

6

نشانی محل دریافت و تحویل اسناد

سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های شهرداری رشت

7

مهلت تحویل پیشنهاد

پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 99/8/17

8

مهلت دریافت اسناد فراخوان

تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 99/8/7

9

تاریخ بازگشایی پاکات پیشنهادات

راس ساعت 13 روز یکشنبه مورخ 99/8/18

10

دوره طرح

3 ساله شامل 12 ماه ساخت، 3 ماه تنفس و 21 ماه بازپرداخت

11

روش مستهلک کردن منابع مالی تامین شده

%80 درآمد حاصل از صدور پروانه، عوارض های متعلقه درآمد های حاصله شهرداری در طرفین خیابان اجرا شده در حساب جداگانه ای نگهداری شده و پس از ارئه و تایید صورت وضعیت بلافاصله به سرمایه گذار پرداخت می گردد. چنانچه در مدت دوسال مستهلک نگردد، سرمایه پذیر(شهرداری) موظف است مازاد هزینه های اجرایی را به صورت اقساط ماهانه در یک سال بعدی پرداخت نماید

 
  • تاریخ چاپ آگهی: نوبت اول روز چهارشنبه 99/7/23 ، نوبت دوم روز چهارشنبه 99/7/30
  • مهلت دریافت اسناد: مهلت دریافت اسناد برای اشخاص حقیقی و حقوقی، از زمان انتشار نوبت اول این فراخوان، حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 99/8/7 می باشد.
  • مهلت تحویل اسناد: اسناد و پاکات تکمیل شده می بایست حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 99/8/17 در پاکت مهر و موم شده تحویل دبیرخانه سازمان گردد.
  • زمان بازگشایی پاکات: بازگشایی و ارزیابی پاکات در کمیته فنی سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت های مردمی راس ساعت 13 روز یکشنبه مورخ 99/8/18  برنامه ریزی شده است.

دریافت فایل آگهی فراخوان

 

پست شده توسط: کاظمی
شاخه: عمومی, چاپ, ایمیل