اخبار

نشست مشترک سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی و سازمان ساماندهی و مشاغل شهری و فراورده های کشاورزی    [ + | - ]

نشست مشترک سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی و سازمان ساماندهی و مشاغل شهری و فراورده های کشاورزی

به گزارش روابط عمومی سازمان سرمایه گذاری و شهرداری رشت : این نسشت که با حضور مهندس حسنی ریاست سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فراورده های کشاورزی و مهندس عاشوری ریاست سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی در خصوص نحوه پیشبرد پروژ های مرتبط با استفاده از توان بخش خصوصی بحث و تبادل نظر صورت پذیرفت و تصمیم بر آن شد که در اسرع وقت موانع پیش روی هریک از پروژ ها جهت به سرانجام رساندن از پیشروی برداشته شود.


 

 

 

پست شده توسط: کاظمی
شاخه: عمومی, چاپ, ایمیل