اخبار

تشکیل جلسه هم اندیشی در خصوص برنامه ریزی پیشبردی هرچه بهتر پروژه مجموعه گردشگری باغ مشکات    [ + | - ]

تشکیل جلسه هم اندیشی در خصوص برنامه ریزی پیشبردی هرچه بهتر پروژه مجموعه گردشگری باغ مشکات

به گزارش روابط عمومی سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری رشت ، جلسه هم اندیشی در خصوص برنامه ریزی پیشبردی هرچه بهتر پروژه و رفع موانع پیشرو مجموعه گردشگردی باغ مشکات با حضور ریاست سازمان و سرمایه گذار پروژه در محل جلسات سازمان برگزار گردید .


پست شده توسط: جعفری
شاخه: عمومی, چاپ, ایمیل