اخبار

برگزاری جلسه کمیته فنی اجرایی پروژه سامانه صدور حمل بار درون شهری   [ + | - ]

برگزاری جلسه کمیته فنی اجرایی پروژه سامانه صدور حمل بار درون شهری

به گزارش روابط عمومی سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری رشت ، جلسه کمیته فنی اجرایی پروژه سامانه صدور حمل بار درون شهری با حضور ریاست سازمان سرمایه گذاری و نمایندگان فنی بخش های مختلف شهرداری رشت در محل جلسات سازمان سرمایه گذاری برگزار گردید .

در این جلسه نحوه تنظیم اسناد مالی فراخوان و پیش نویس قرارداد جهت برگزاری فراخوان مورد بحث و تبادل نظر صورت پذیرفت .


پست شده توسط: جعفری
شاخه: عمومی, چاپ, ایمیل