اخبار

برگزاری جلسه پیگیری پروژه های بازگشایی مسیر با حضور عضو شورای اسلامی شهر رشت    [ + | - ]

برگزاری جلسه پیگیری پروژه های بازگشایی مسیر با حضور عضو شورای اسلامی شهر رشت

جناب آقای عاشری عضو محترم شورای اسلامی شهر رشت ، امروز چهارشنبه مورخ 1400/8/12  با حضور در سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری نسبت به فرآیندهای تکمیل مطالعات پروژه های بازگشایی مسیر در شهر رشت جویا شدند.

مهندس عاشری ضمن بیان دیدگاه های اعضای محترم شورا نسبت به پروژه های بازگشایی مسیر در شهر رشت خواستار تسریع روند ارسال مطالعات فنی به شورای اسلامی شهر رشت جهت نتیجه گیری در این خصوص شدند.


پست شده توسط: جعفری
شاخه: عمومی, چاپ, ایمیل