اخبار

پنجمین جلسه شورای سازمان   [ + | - ]

پنجمین جلسه شورای سازمان

پنجمین جلسه شورای سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی در تاریخ 96/11/16تشکیل شد.


در حاشیه ی این جلسه تفاهم نامه ی سرمایه گذاری در حوزه ی پسماند و تهیه طرح و تأمین سرمایه  پروژه ی رودخانه های گوهر رود،زرجوب و تالاب عینک،  با سرمایه گذار بخش خصوصی به امضای طرفین رسید.

پست شده توسط: اکبرپور
شاخه: عمومی, چاپ, ایمیل