اخبار
جهت بررسی امکان ایجاد فرصت های سرمایه گذاری جدید صورت پذیرفت

بازدید معاونت فنی و اجرایی سازمان سرمایه گذاری از پارک های سطح شهر   [ + | - ]

بازدید معاونت فنی و اجرایی سازمان سرمایه گذاری از پارک های سطح شهر

معاونت فنی و اجرایی سازمان سرمایه گذاری و کارشناسان این حوزه طی بازدیدی از پارک های سطح شهر امکان ایجاد فرصت های سرمایه گذاری جدید را بررسی نمودند.  


در این بازدید ضمن تطبیق طرح های سرمایه گذاری موفق با فضا های موجود در پارک ها، وضعیت این پارک ها جهت ایجاد بسته های سرمایه گذاری دارای ضریب بازار مناسب بررسی گردید تا طی جلسه ای با  نماینده محترم سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری جهت انجام مطالعات ابتدایی تصمیم گیری شود.لازم به اشاره است که سازمان سرمایه گذاری پروژه هایی همچون کافه کتاب بوستان ملت، زمین فوتبال پارک فرشتگان و.... را در پارک های سطح رشت از روش های سرمایه گذاری به مرحله بهره برداری رسانیده است.

پست شده توسط: کاظمی
شاخه: عمومی, چاپ, ایمیل