اخبار

آگهی فراخوان عمومی جذب سرمایه‌گذار (یک مرحله ای) برنامه ریزی و اجرای سامانه خرید و جمع آوری پسماند خشک از مبداء تولید   [ + | - ]

آگهی فراخوان عمومی جذب سرمایه‌گذار (یک مرحله ای) برنامه ریزی و اجرای سامانه خرید و جمع آوری پسماند خشک از مبداء تولید

شهرداری رشت پیرو مصوبات شورای سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی،  در نظر دارد پروژه سرمایه گذاری برنامهریزی و اجرای سامانه خرید و جمع آوری پسماند خشک از مبداء تولید را در قالب شیوه های مشارکتی سرمایه گذاری با شرایط ذیل از طریق فراخوان عمومی به سرمایه‌گذاران واجد شرایط واگذار نماید.


ردیف

شرح پروژه

نوع قرارداد

1

1- برنامه ریزی و اجرا سامانه خرید و جمع آوری پسماند خشک از مبداء تولید

BOST

 (ایجاد و راه اندازی، بهره برداری، پرداخت سهم درآمد، انتقال)

به شرط اموال منقول

2

2- طراحی، ایجاد و راه اندازی سامانه اپلیکیشن کیف پول الکترونیک شهروندی مبتنی بر مکان

3

3- تامین نیروی انسانی، تهیه و تدارک جهت اجرای بند 1 و 2 توسط متقاضی

 

 

تاریخ چاپ آگهی: نوبت اول 98/9/23 ، نوبت دوم 98/9/30

مهلت دریافت اسناد: از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی محترم دعوت می شود جهت دریافت اسناد، از زمان انتشار نوبت دوم این فراخوان، حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 98/10/7 به سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری رشت مراجعه نماید.

مهلت تحویل اسناد: اسناد و پاکات تکمیل شده می بایست حداکثر تا ساعت 13/30 روز پنج شنبه مورخ 98/10/19 در پاکت مهر و موم شده تحویل دبیرخانه سازمان گردد.

زمان بازگشایی پاکات: بازگشایی و ارزیابی پاکات در کمیته فنی سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت های مردمی راس ساعت 14/30 روز شنبه مورخ 98/10/21  برنامه ریزی شده است.

نحوه دریافت اسناد: متقاضیان محترم می توانند برای دریافت اسناد و اطلاعات اولیه پروژه بصورت حضوری، با در دست داشتن درخواست شرکت در فراخوان، مستندات مربوطه را از دبیرخانه سازمان سرمایه گذاری به آدرس: رشت– گلباغ نماز – کوچه مهر آئین – ساختمان تندیس (نبش انصاری به بلوار نماز) طبقه 8 دریافت نمایند. همچنین متقاضیان محترم می توانند اسناد و اطلاعات اولیه پروژه را بصورت غیرحضوری پس از ارسال درخواست شرکت در فراخوان به آدرس ایمیل invest.rasht@gmail.com از طریق همان ایمیل دریافت نمایند.

توضیحات ضروری:

  • ارائه مستندات هیچگونه حقی برای ارائه دهنده ایجاد ننموده و پس از بررسی مستندات، نسبت به انتخاب سرمایه گذاران واجد شرایط و مناسب برای سرمایه گذاری در پروژه فوق اقدام و از ایشان دعوت به عمل خواهد آمد.
  • شماره تلفن سازمان جهت کسب اطلاعات بیشتر : 33756162-33756160-013
  • وب سایت سازمان: www.investinrasht.ir
پست شده توسط: کاظمی
شاخه: عمومی, چاپ, ایمیل