اخبار

آگهی فراخوان عمومی جذب سرمایه‌گذار (یک مرحله ای) مدیریت پارک حاشیه ای (پارکومتر)   [ + | - ]

آگهی فراخوان عمومی جذب سرمایه‌گذار (یک مرحله ای) مدیریت پارک حاشیه ای (پارکومتر)

شهرداری رشت پیرو مصوبات شورای سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی، در نظر دارد پروژه سرمایه گذاری مدیریت پارک حاشیه ای (پارکومتر) را در قالب شیوه های مشارکتی سرمایه گذاری با شرایط ذیل از طریق فراخوان عمومی به سرمایه‌گذاران واجد شرایط واگذار نماید.


ردیف

شرح پروژه

آورده شهرداری

آورده سرمایه گذار

نوع قرارداد

1

مدیریت پارک حاشیه ای

(پارکومتر)

- شارع عام خیابان (محل پارک)

- صدور مجوزها

تمامی هزینه های ایجاد  ، راه اندازی، و هزینه های طی دوره بهره برداری

BOST

 (ایجاد و راه اندازی، بهره برداری، پرداخت سهم درآمد، انتقال)

 

 

تاریخ چاپ آگهی: نوبت اول 98/10/4 ، نوبت دوم 98/10/11

مهلت دریافت اسناد: از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی محترم دعوت می شود جهت دریافت اسناد، از زمان انتشار نوبت دوم این فراخوان، حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 98/10/17 به سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری رشت مراجعه نماید.

مهلت تحویل اسناد: اسناد و پاکات تکمیل شده می بایست حداکثر تا ساعت 14/30 روز یکشنبه مورخ 98/10/29 در پاکت مهر و موم شده تحویل دبیرخانه سازمان گردد.

زمان بازگشایی پاکات: بازگشایی و ارزیابی پاکات در کمیته فنی سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت های مردمی راس ساعت 14/30 روز دوشنبه مورخ 98/10/30  برنامه ریزی شده است.

نحوه دریافت اسناد: متقاضیان محترم می توانند برای دریافت اسناد و اطلاعات اولیه پروژه بصورت حضوری، با در دست داشتن درخواست شرکت در فراخوان، مستندات مربوطه را از دبیرخانه سازمان سرمایه گذاری به آدرس: رشت– گلباغ نماز – کوچه مهر آئین – ساختمان تندیس (نبش انصاری به بلوار نماز) طبقه 8 دریافت نمایند. همچنین متقاضیان محترم می توانند اسناد و اطلاعات اولیه پروژه را بصورت غیرحضوری پس از ارسال درخواست شرکت در فراخوان به آدرس ایمیل invest.rasht@gmail.com از طریق همان ایمیل دریافت نمایند.

توضیحات ضروری:

پست شده توسط: کاظمی
شاخه: عمومی, چاپ, ایمیل