اخبار

بازدید سرپرست شهرداری رشت و ریاست سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری رشت از آخرین وضعیت پروژه سرمایه گذاری کافه رستوران واقع در پارک مشکات    [ + | - ]

بازدید سرپرست شهرداری رشت و ریاست سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری رشت از آخرین وضعیت پروژه سرمایه گذاری کافه رستوران واقع در پارک مشکات

مهندس عطایی در این بازدید از نزدیک در جریان آخرین وضعیت پروژه سرمایه گذاری ومشارکتی شهرداری رشت قرار گرفت .


پست شده توسط: کاظمی
شاخه: عمومی, چاپ, ایمیل