بازدید رئیس حراست شهرداری رشت از سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی   

به گزارش روابط عمومی سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی ، محمد نعمت پور مدیر حراست شهرداری رشت از سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری رشت بازدید به عمل آورد .


پست شده توسط: کاظمی
در روز 1399/10/16 ساعت 11:49:59 , شاخه: عمومی