ارتباط با ما

آدرس : رشت ، خیابان حافظ ، کوچه آموزگار، پلاک ۱
 ۴۱۴۴۷-۹۴۴۴۵ :کدپستی

 تلفن : ۱۹ ۱۸ ۳۴ ۳۳ - ۰۱۳
ایمیل :  invest.rasht@.com

فکس :۷۳ ۶۴ ۴۴ ۳۳ - ۰۱۳