رئیس سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری رشت

مریم گل احضار

رئیس سازمان و عضو هیئت مدیره