رئیس سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری رشت

مهندس متین عاشوری

رئیس سازمان و عضو هیئت مدیره