رئیس سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری رشت

ناصر عطایی سرپرست سازمان سرمایه گذاری