سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری رشت - رئیس سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری رشت
رئیس سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری رشت

مریم گل احضار

رئیس سازمان و عضو هیئت مدیره