فراخوان ها

آگهی فراخوان عمومی جذب سرمایه‌گذار (یک مرحله ای) احداث و راه اندازی بازارچه ی گل و گیاه

آگهی فراخوان عمومی جذب سرمایه‌گذار (یک مرحله ای) احداث و راه اندازی بازارچه ی گل و گیاه

شهرداری رشت پیرو تاکیدات مجموعه مدیریت شهری به منظور افزایش سرانه فضای سبز و ایجاد بازارچه های موضوعی در نظر دارد، طرح احداث و راه اندازی بازارچه گل و گیاه در منطقه 4 را به صورت یک مرحله ای به یکی از روش های خانواده ی B.O.T  با بهره مندی از سرمایه ی بخش خصوصی،  با شرایط ذیل از طریق فراخوان عمومی به سرمایه‌گذاران واجد شرایط واگذار نماید.

 

آگهی فراخوان عمومی جذب سرمایه‌گذار (یک مرحله ای) 1- بازگشایی مسیر اتصال ادامه بلوار اصفهان به فاز 2 معلم ( بلوار کوچکی ) را در قالب شیوه DBF (طراحی، تملک و ساخت، تامین مالی) 2- احداث و راه اندازی پارک و بازارچه خرمشهر 3- احداث و راه اندازی گذرخوراک در ح

آگهی فراخوان عمومی جذب سرمایه‌گذار (یک مرحله ای) 1- بازگشایی مسیر اتصال ادامه بلوار اصفهان به فاز 2 معلم ( بلوار کوچکی ) را در قالب شیوه DBF (طراحی، تملک و ساخت، تامین مالی) 2- احداث و راه اندازی پارک و بازارچه خرمشهر 3- احداث و راه اندازی گذرخوراک در ح

-شهرداری رشت پیرو مصوبه شماره 1167/99/ش مورخ 20/9/1399 شورای محترم اسلامی شهر رشت و همچنین مصوبات شورای سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی، در نظر دارد پروژه بازگشایی مسیر اتصال ادامه بلوار اصفهان به فاز 2 معلم ( بلوار کوچکی ) را  در قالب شیوه DBF  (طراحی-تملک و ساخت-تامین مالی) و با شرایط ذیل از طریق فراخوان عمومی به سرمایه‌گذاران واجد شرایط واگذار نماید.

 

آگهی فراخوان عمومی یک مرحله ای 1- ساماندهی و احداث 86 ایستگاه اتوبوس در سطح شهر(71 عدد ایستگاه عادی و 15 عدد ایستگاه هوشمند) 2-طرح احداث و راه اندازی سرویس های بهداشتی در 8 نقطه از سطح شهر رشت(داخل پارکها) 3– احداث و راه اندازی پارک و بازارچه خرمشهر

شهرداری رشت پیرو تاکیدات مجموعه ی مدیریت شهری به خدمات رسانی بهتر و با کیفیت تر به شهروندان و گردشگران در نظر دارد طرح های احداث  و ساماندهی 86 ایستگاه اتوبوس در سطح شهر(71 عدد ایستگاه عادی و 15 عدد ایستگاه هوشمند)  و احداث و راه اندازی سرویس های بهداشتی در 8 نقطه ازسطح شهر رشت (داخل پارک ها)، همچنین به منظور افزایش سرانه فضای سبز و ایجاد بازارچه های محلی طرح احداث و راه اندازی پارک و بازارچه خرمشهر را به صورت یک مرحله ای به یکی از روش های خانواده ی B.O.T  با بهره مندی از سرمایه ی بخش خصوصی،  با شرایط ذیل از طریق فراخوان عمومی به سرمایه‌گذاران واجد شرایط واگذار نماید.

 

فراخوان تولید گازوئیل و سایر فرآورده های نفتی از پسماند شهری

آگهی فراخوان شناسایی و جذب سرمایه گذار تولید گازوییل و سایر فرآورده های نفتی از پسماند مخلوط شهری

 

فراخوان شناسایی و جذب سرمایه گذار 5 پروژه سرمایه گذاری در رشت

فراخوان شناسایی و جذب سرمایه گذار 5 پروژه سرمایه گذاری در رشت

فراخوان شناسایی و جذب سرمایه گذار 5 پروژه سرمایه گذاری در رشت

 

آگهی فراخوان عمومی جذب سرمایه گذار تامین اتوبوس و بهره برداری از خطوط اتوبوس رانی شهر رشت

  شهرداری رشت در نظر دارد تامین اتوبوس و بهره برداری از خطوط اتوبوس رانی در سطح شهر رشت را در قالب یکی از روش های مشارکت سرمایه گذاری به اشخاص یا شرکت های داخلی دارای صلاحیت واگذار نماید. از م
 

فراخوان شبکه زیر ساخت فیبر نوری

فراخوان اجرا و بهره برداری از شبکه زیرساخت فیبر نوری در سطح شهر رشت

 

آگهی فراخوان عمومی (ارزیابی کیفی) شناسایی طرح و جذب سرمایه گذار

 

توضیحات ضروری:
- در خصوص ردیف 1 با توجه به اخذ مجوز و تایید ارگان های غیر شهرداری، فراخوان فقط شناسایی سرمایه گذار و اخذ طرح های پیشنهادی بوده، لیکن برای 15 ردیف بعدی شناسایی طرح و جذب سرمایه گذار می باشد.
- متقاضیان محترم محدودیتی به لحاظ شرکت در یک یا چند عنوان را نداشته و می توانند طبق علاقه مندی و تخصص خود ورود بفرمایند.
 متقاضیان محترم می توانند برای دریافت اسنناد ارزینابی کیفنی و اطلاعنات اولینه پنروژ ه، بنا در دسنت داشنتن درخواسنت شنرکت در فراخنوان و بنت آن در اتوماسنیون سنازمان سنرمایه گنذاری شنهرداری
رشنت، مسنتندات مربوطنه را مسنتقیما از آدرس: رشنت- گلبناغ نمناز- کوچنه مهنرآیین- سناختمان تنندیس (ننبش انصناری بنه بلنوار نمناز) طبقنه 8 و ینا پنس از ارسنال معرفنی نامنه بنه آدرس ایمینل
invest.rasht@gmail.com از طریق وب سایت سازمان به آدرس: www.investinrasht.ir دریافت نمایند.
 ارائه مستندات هیچگونه حقی برای ارائه دهنده ایجاد ننموده و پس از بررسی مستندات، نسبت به انتخاب سرمایه گذاران واجد شرایط و مناسب برای سرمایه گذاری در پروژه فوق اقدام و از ایشان دعوت به عمل
خواهد آمد. شماره ارتباطی با سازمان سرمایه گذاری جهت کسب اطلاعات بیشتر: 09058431854

 

 

توجه:

شرکت هایی که امکان حضور برای دریافت اطلاعات اسناد فراخوان را نداشته باشند، کافی است تصویر فیش واریزی به شماره حساب 0111106843001 سیبای بانک ملی به نام حساب درآمدی سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری رشت را به آدرس invest.rasht@gmail.com ارسال و با شماره  01333341819 تماس حاصل نموده تا اسناد مذکور برای آنها ایمیل گردد.

 

آگهی فراخوان عمومی شناسایی سرمایه گذار جهت اجرا و بهره برداری شبکه فیبر نوری

روزنامه گلچین امروز

سال چهاردهم-شماره 3152

روزنامه همشهری

شماره 7323

توجه: شرکت هایی که امکان حضور برای دریافت اطلاعات اسناد فراخوان را نداشته باشند، کافی است تصویر فیش واریزی به شماره حساب 0111106843001 سیبای بانک ملی به نام حساب درآمدی سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری رشت را به آدرس : invest.rasht@gmail.com ارسال و با شماره  01333341819 تماس حاصل نموده تا اسناد مذکور برای آنها ایمیل گردد.

 


عضویت در خبرنامه

ایمیل:

تگ‌ها