فراخوان ها

فراخوان تولید گازوئیل و سایر فرآورده های نفتی از پسماند شهری

آگهی فراخوان شناسایی و جذب سرمایه گذار تولید گازوییل و سایر فرآورده های نفتی از پسماند مخلوط شهری

 

فراخوان شناسایی و جذب سرمایه گذار 5 پروژه سرمایه گذاری در رشت

فراخوان شناسایی و جذب سرمایه گذار 5 پروژه سرمایه گذاری در رشت

فراخوان شناسایی و جذب سرمایه گذار 5 پروژه سرمایه گذاری در رشت

 

آگهی فراخوان عمومی جذب سرمایه گذار تامین اتوبوس و بهره برداری از خطوط اتوبوس رانی شهر رشت

  شهرداری رشت در نظر دارد تامین اتوبوس و بهره برداری از خطوط اتوبوس رانی در سطح شهر رشت را در قالب یکی از روش های مشارکت سرمایه گذاری به اشخاص یا شرکت های داخلی دارای صلاحیت واگذار نماید. از م
 

فراخوان شبکه زیر ساخت فیبر نوری

فراخوان اجرا و بهره برداری از شبکه زیرساخت فیبر نوری در سطح شهر رشت

 

آگهی فراخوان عمومی (ارزیابی کیفی) شناسایی طرح و جذب سرمایه گذار

 

توضیحات ضروری:
- در خصوص ردیف 1 با توجه به اخذ مجوز و تایید ارگان های غیر شهرداری، فراخوان فقط شناسایی سرمایه گذار و اخذ طرح های پیشنهادی بوده، لیکن برای 15 ردیف بعدی شناسایی طرح و جذب سرمایه گذار می باشد.
- متقاضیان محترم محدودیتی به لحاظ شرکت در یک یا چند عنوان را نداشته و می توانند طبق علاقه مندی و تخصص خود ورود بفرمایند.
 متقاضیان محترم می توانند برای دریافت اسنناد ارزینابی کیفنی و اطلاعنات اولینه پنروژ ه، بنا در دسنت داشنتن درخواسنت شنرکت در فراخنوان و بنت آن در اتوماسنیون سنازمان سنرمایه گنذاری شنهرداری
رشنت، مسنتندات مربوطنه را مسنتقیما از آدرس: رشنت- گلبناغ نمناز- کوچنه مهنرآیین- سناختمان تنندیس (ننبش انصناری بنه بلنوار نمناز) طبقنه 8 و ینا پنس از ارسنال معرفنی نامنه بنه آدرس ایمینل
invest.rasht@gmail.com از طریق وب سایت سازمان به آدرس: www.investinrasht.ir دریافت نمایند.
 ارائه مستندات هیچگونه حقی برای ارائه دهنده ایجاد ننموده و پس از بررسی مستندات، نسبت به انتخاب سرمایه گذاران واجد شرایط و مناسب برای سرمایه گذاری در پروژه فوق اقدام و از ایشان دعوت به عمل
خواهد آمد. شماره ارتباطی با سازمان سرمایه گذاری جهت کسب اطلاعات بیشتر: 09058431854

 

 

توجه:

شرکت هایی که امکان حضور برای دریافت اطلاعات اسناد فراخوان را نداشته باشند، کافی است تصویر فیش واریزی به شماره حساب 0111106843001 سیبای بانک ملی به نام حساب درآمدی سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری رشت را به آدرس invest.rasht@gmail.com ارسال و با شماره  01333341819 تماس حاصل نموده تا اسناد مذکور برای آنها ایمیل گردد.

 

آگهی فراخوان عمومی شناسایی سرمایه گذار جهت اجرا و بهره برداری شبکه فیبر نوری

روزنامه گلچین امروز

سال چهاردهم-شماره 3152

روزنامه همشهری

شماره 7323

توجه: شرکت هایی که امکان حضور برای دریافت اطلاعات اسناد فراخوان را نداشته باشند، کافی است تصویر فیش واریزی به شماره حساب 0111106843001 سیبای بانک ملی به نام حساب درآمدی سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری رشت را به آدرس : invest.rasht@gmail.com ارسال و با شماره  01333341819 تماس حاصل نموده تا اسناد مذکور برای آنها ایمیل گردد.

 

فراخوان عمومی ( یک مرحله ای ) جذب سرمایه گذار جهت اجرای 6 طرح در پارک های سطح شهر رشت

شهرداری رشت در نظر دارد در راستای توسعه ی فضاهای خدماتی و تفریحی تفریحی جهت جذب سرمایه گذار در احداث ئ زراه اندازی 6 طرح در پارک های سطح شهر رشت اقدام به برگزاری فراخوان نماید.

 


عضویت در خبرنامه

ایمیل:

تگ‌ها