فراخوان ها

آگهی فراخوان عمومی (ارزیابی کیفی) شناسایی طرح و جذب سرمایه گذار   [ +0 | -0 ]

 

توضیحات ضروری:
- در خصوص ردیف 1 با توجه به اخذ مجوز و تایید ارگان های غیر شهرداری، فراخوان فقط شناسایی سرمایه گذار و اخذ طرح های پیشنهادی بوده، لیکن برای 15 ردیف بعدی شناسایی طرح و جذب سرمایه گذار می باشد.
- متقاضیان محترم محدودیتی به لحاظ شرکت در یک یا چند عنوان را نداشته و می توانند طبق علاقه مندی و تخصص خود ورود بفرمایند.
 متقاضیان محترم می توانند برای دریافت اسنناد ارزینابی کیفنی و اطلاعنات اولینه پنروژ ه، بنا در دسنت داشنتن درخواسنت شنرکت در فراخنوان و بنت آن در اتوماسنیون سنازمان سنرمایه گنذاری شنهرداری
رشنت، مسنتندات مربوطنه را مسنتقیما از آدرس: رشنت- گلبناغ نمناز- کوچنه مهنرآیین- سناختمان تنندیس (ننبش انصناری بنه بلنوار نمناز) طبقنه 8 و ینا پنس از ارسنال معرفنی نامنه بنه آدرس ایمینل
invest.rasht@gmail.com از طریق وب سایت سازمان به آدرس: www.investinrasht.ir دریافت نمایند.
 ارائه مستندات هیچگونه حقی برای ارائه دهنده ایجاد ننموده و پس از بررسی مستندات، نسبت به انتخاب سرمایه گذاران واجد شرایط و مناسب برای سرمایه گذاری در پروژه فوق اقدام و از ایشان دعوت به عمل
خواهد آمد. شماره ارتباطی با سازمان سرمایه گذاری جهت کسب اطلاعات بیشتر: 09058431854نظرات

شاخه: General, چاپ, ایمیل