فراخوان ها
فراخوان

فراخوان شبکه زیر ساخت فیبر نوری   [ +0 | -0 ]

فراخوان اجرا و بهره برداری از شبکه زیرساخت فیبر نوری در سطح شهر رشت


شهرداری رشت در نظر دارد اجرا و بهره برداری از شبکه زیرساخت فیبر نوری در سطح شهر رشت را در قالب سرمایه گذاری به شرکت های داخلی دارای مجور FCP و سایر پروانه های مرتبط واگذار نماید. از متقاضیان محترم دعوت می شود جهت دریافت اسناد از زمان انتشار نوبت دوم این فراخوان حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ 1 / 3 / 97به سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری مراجعه نماید. اسناد می بایست حداکثر تا ساعت 30 / 14روز شنبه مورخ 12 / 3 / 97 در پاکت مهر و موم شده تحویل دبیرخانه سازمان گردد. بازگشایی و ارزیابی پاکات درکمیته فنی سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی راس ساعت 30 / 14 مورخ 13 / 3 / 97 برنامه ریزی شده است.
توضیحات ضروری :
- متقاضیان محترم می توانند برای دریافت اسناد و اطلاعات اولیه پروژه ، با در دست داشتن درخواست شرکت در فراخوان و ثبت آن در اتوماسیون سازمان سرمایه گذاری شهرداری رشت، مستندات مربوطه را مستقیما از آدرس : رشت گلباغ نماز کوچه مهر آئین ساختمان تندیس ) نبش انصاری به بلوار نماز ( طبقه  8 و یاپس از ارسال معرفی نامه به آدرس ایمیل invest.rasht@gmail.com از طریق وب سایت سازمان به آدرس : www.investinrasht.ir دریافت نمایند.
- ارائه مستندات هیچگونه حقی برای ارائه دهنده ایجاد ننموده و پس از بررسی مستندات، نسبت به انتخاب سرمایه گذاران واجد شرایط و مناسب برای سرمایه گذاری در پروژه فوق اقدام و از ایشان دعوت به عمل خواهد آمد.
- شماره تلفن سازمان جهت کسب اطلاعات بیشتر : 09058431854


نظرات

شاخه: General, چاپ, ایمیل