فراخوان ها

آگهی فراخوان عمومی جذب سرمایه گذار تامین اتوبوس و بهره برداری از خطوط اتوبوس رانی شهر رشت   [ +0 | -0 ]


 

شهرداری رشت در نظر دارد تامین اتوبوس و بهره برداری از خطوط اتوبوس رانی در سطح شهر رشت را در قالب یکی از روش های مشارکت سرمایه گذاری به اشخاص یا شرکت های داخلی دارای صلاحیت واگذار نماید. از متقاضیان محترم دعوت می شود جهت دریافت اسناد از زمان انتشار نوبت دوم این فراخوان حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ 21 / 3 / 97به سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری مراجعه نماید. اسناد و پاکات تکمیل شده می بایست حداکثر تا ساعت 30 / 14 روز پنجشنبه مورخ 31 / 3 / 97 در پاکت مهر و موم شده تحویل دبیرخانه سازمان گردد. بازگشایی و ارزیابی پاکات در کمیته فنی سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی راس ساعت 30 / 14 مورخ2 / 4 / 97 برنامه ریزی شده است.

توضیحات ضروری :

- متقاضیان محترم می توانند برای دریافت اسناد و اطلاعات اولیه پروژه ، با در دست داشتن درخواست شرکت در فراخوان و ثبت آن در اتوماسیون سازمان سرمایه گذاری شهرداری رشت، مستندات مربوطه را مستقیما از آدرس : رشت گلباغ نماز کوچه مهر آئین ساختمان تندیس ) نبش انصاری به بلوار نماز ( طبقه 8 یا

پس از ارسال معرفی نامه به آدرس ایمیل invest.rasht@gmail.com از طریق همان ایمیل و یا وب سایت سازمان به آدرس : www.investinrasht.ir دریافت نمایند.

- ارائه مستندات هیچگونه حقی برای ارائه دهنده ایجاد ننموده و پس از بررسی مستندات، نسبت به انتخاب سرمایه گذاران واجد شرایط و مناسب برای سرمایه گذاری در پروژه فوق اقدام و از ایشان دعوت به عمل خواهد آمد.

- شماره تلفن سازمان جهت کسب اطلاعات بیشتر:  09058431854 و 33729285 - 013


نظرات

شاخه: General, چاپ, ایمیل