سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری رشت - پروژه ها
پروژه ها

پروژه احداث نیروگاه زباله سوز   [ +0 | -0 ]

پروژه احداث نیروگاه زباله سوز

نظرات

شاخه: General, چاپ, ایمیل