سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری رشت - گزارش تصویری
گزارش تصویری
نمایشگاه بین المللی کیش جلسه شورای سازمان
بازدید از پیشرفت کار در پروژه ی پارک مشکات-5 تیر 1397 نشست با سرمایه گذار ژاپنی در خصوص احداث پارکینگ های طبقاتی